Lid Raad van Toezicht SEZO met inhoudelijk aandachtsgebied: financiën

SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam met maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening als kernactiviteiten. Vrouw en Vaart is het Emancipatiecentrum van SEZO voor vrouwen, Daadkr8 is het mannencentrum binnen SEZO. SEZO geeft uitvoering aan de spelinlopen voor jonge kinderen in Amsterdam Nieuw-West en opvoedspreekuren in Aalsmeer en Amstelveen. SEZO is trekker van de Wijkzorg Alliantie en met eenvoudige vragen op sociaaljuridisch en financieel terrein kan men terecht bij één van de SEZO inlopen op verschillende locaties in de wijken.

Het werk bij SEZO doet er écht toe: dagelijks worden er veel kwetsbare mensen op diverse sociaal-maatschappelijke gebieden (bijvoorbeeld sociaaljuridisch, financieel) ondersteund in een stad volop in ontwikkeling. De organisatie maakt stappen naar een moderne organisatie en heeft de ambitie om de meest recente actuele ontwikkelingen zoals de wetenschappelijk onderbouwde ‘schaarste theorie’, in te zetten ten behoeve van de doelgroep.

SEZO zoekt voor haar Raad van Toezicht:

Lid Raad van Toezicht SEZO
met inhoudelijk aandachtsgebied: financiën

Profiel

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SEZO bestaat uit vijf leden. Binnen deze Raad van Toezicht is een vacature ontstaan. De Raad van Toezicht stelt de Bestuurder en de Ondernemingsraad in de gelegenheid omtrent de voorgenomen benoeming advies uit te brengen.

De Raad van Toezicht functioneert op basis van een reglement en heeft een toezichtsvisie  vastgesteld.

De benoeming geldt in principe voor vier jaar en kan eenmalig worden verlengd.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel lid Raad van Toezicht met portefeuille financiën

Deze toezichthouder beschikt over een financiële achtergrond in combinatie met een brede managementervaring in een eindverantwoordelijke positie of gedegen kennis van financiën (accountancy/control). Heeft een strategische visie op doelstellingen van de organisatie betreffende financiële continuïteit en bedrijfsvoering (financiële en bedrijfseconomische analyses), control (managementinformatie en financiële kengetallen), risicomanagement en verantwoording.

Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor klanten in het werkveld van SEZO met name in Amsterdam Nieuw-West. Zij/hij is een betrokken en toegankelijk gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en organen binnen SEZO. Zij/hij opereert zonder last of ruggenspraak.

Algemeen profiel voor toezichthouders bij SEZO

 • Onderschrijft de doelstelling van SEZO;
 • Houdt toezicht op de geformuleerde doelstellingen;
 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te kunnen toetsen;
 • Vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de Bestuurder de benodigde handelingsruimte te geven en de noodzaak de Bestuurder de juiste vragen te stellen;
 • Onderschrijft expliciet de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening
 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder – Toezichthouder, zowel individueel als in de raad met een balans in de mix van distantie en betrokkenheid;
 • Werkervaring/affiniteit met maatschappelijke sectoren;
 • Binding met de missie, visie en strategie van SEZO;
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken;
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Kennis van de bestuurlijke en inhoudelijke situatie van Amsterdam (Nieuw-West) is een pre.

Samenstelling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit drie vrouwen en twee mannen. Het vertrekkende lid is een man.

Beloning

Het lid Raad van Toezicht met de portefeuille Financien wordt beloond met als uitgangspunt een vergoeding van € 450,- per maand.

Profiel van SEZO

SEZO is dé maatschappelijke dienstverleningsorganisatie voor Amsterdam Nieuw-West. Ze biedt o.a. schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en emancipatieondersteuning aan.

Ze wordt goeddeels gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. Op de website van SEZO (www.SEZO.nl) is veel te vinden over doelgroep, bereik en resultaten van SEZO. De organisatie is financieel gezond. De komende jaren is er veel aandacht voor de strategie van SEZO.

Sollicitaties

Solliciteren kan tot uiterlijk 12 september 2019. We ontvangen uw sollicitatie met motivatie en cv graag op raadvantoezicht@SEZO.nl.

De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden eind september plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.