Sociaal Raadsvrouw/man (36 uur per week)

SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam met Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening als kernactiviteiten. Vrouw en Vaart is het Emancipatiecentrum van SEZO voor vrouwen, Daadkr8 is het mannencentrum. SEZO geeft uitvoering aan de Spelinlopen in Amsterdam Nieuw-West en biedt informatie, advies en ondersteuning.

Onze waarden zijn:

 • SEZO start vanuit een basis van vertrouwen en respect;
 • SEZO gaat uit van mogelijkheden;
 • SEZO werkt doelmatig en doelgericht;
 • SEZO stelt telkens de vraag: Heeft de inwoner van Nieuw-West er baat bij?

Ter vervanging van zwangerschapsverlof zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Sociaal Raadsvrouw/man (36 uur per week)

Doel van de functie

De functie vormt een schakel tussen de cliënt en instanties. De sociaal raadsvrouw/man richt zich in het, meestal individuele, contact op vragen, tekorten en problemen van klanten die samenhangen met wet- en regelgeving op de terreinen van sociale zekerheid, belastingen, arbeid, huisvesting, consumentenzaken, proces- en beslagrecht, bestuursrecht, vreemdelingenrecht en personen- en familierecht.

 • Hulpverlening: klanten informeren over hun rechten en plichten m.b.t. de voor hen geldende wet- en regelgeving, hen helpen optimaal gebruik te maken van de voorzieningen waarop zij recht hebben; bevorderen van de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen in de omgang met instanties en de van daar ontvangen specifieke informatie;
 • Beleidsbeïnvloeding: signaleren van knelpunten en onrechtvaardigheden in specifieke wet- en regelgeving, resp. de uitvoering ervan; bevorderen van toegankelijkheid vàn en klantvriendelijke bejegening dóór specifieke instanties.

De taken van de Sociaal Raadsvrouw/man zijn:

Vraag inventariseren

 • Verzamelt informatie over de situatie, de behoeften en de motivatie van de cliënt en over (de complexiteit van) diens sociaal juridische problematiek;
 • Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening.

Dienst(en) uitvoeren

 • Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen op sociaaljuridisch terrein;
 • Adviseert de cliënt, bijvoorbeeld over mogelijke handelswijzen bij instanties;
 • Verleent concrete diensten, o.a. belastingzaken zoals aangifte, toeslagen aanvragen/corrigeren, inkomenscheck t.b.v.  SHV traject, klachtenbrieven. het bieden van hulp bij het invullen van formulieren, het opstellen van brieven, het schrijven van bezwaarschriften en (in uitzonderingsgevallen) het begeleiden bij hoorzittingen;
 • Verricht intermediaire activiteiten, zoals bemiddelen en onderhandelen bij communicatiestoornissen of (dreigende) conflicten;
 • Verwijst klanten, bijvoorbeeld in gevallen waarbij specialistische hulp nodig is;
 • Indiceert andere voorzieningen en instellingen;
 • Organiseert voorlichtingsactiviteiten aan klanten en voert deze uit;
 • Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden.

Dienstverlening optimaliseren

 • Houdt eigen deskundigheid op peil, in het bijzonder bij veranderingen in wet- en regelgeving, met behulp van vakliteratuur, documentatiemateriaal en (bij)scholing;
 • Geeft als vraagbaak consult aan collega’s van andere disciplines en aan externe instanties;
 • Begeleidt, ondersteunt en adviseert collega’s, vrijwilligers en stagiaires zo nodig;
 • Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving, met name waar deze onbillijk uitwerken voor (groepen) belanghebbenden;
 • Verricht belangenbehartigende activiteiten, zoals andere instanties inlichten over gesignaleerde knelpunten en (mogelijke) gevolgen, instanties en hulpverleners inlichten over de positie van specifieke groepen;
 • Onderhoudt contact met collega’s, andere hulpverleners, instanties en organisaties zowel op lokaal als regionaal en mogelijk landelijk niveau;
 • Neemt deel aan (ook multidisciplinair) overleg op lokaal en regionaal niveau;
 • Coördineert zo nodig de dienstverlening met betrekking tot klanten (niet te verwarren met casemanagement);
 • Draagt bij aan het ontwikkelen van instellingsbeleid.

Profiel van de functie

Kennis

 • HBO werk- en denkniveau, een diploma HBO-SJD is een pré;
 • Gedegen kennis op sociaaljuridisch terrein;
 • Affiniteit met de doelgroep van SEZO en oog voor culturele diversiteit.
 • Kennis van wetten en regelgeving en inzicht in hun onderlinge samenhang;
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Kennis van relevante registratiesystemen. SEZO registreert in REGAS

Specifieke kenmerken

 • Mondelinge en sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van klanten en het contact onderhouden met externe instanties;
 • Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van brieven, rapporten en voorlichtingsmateriaal;
 • Vaardigheden in het gebruik van computers en relevante programma’s, zoals registratiesystemen;
 • Accuratesse in het bijhouden van cliënt- en contactgegevens, zodat caseload, prestaties en doelstellingen kunnen worden bewaakt c.q. gemeten.
 • Ervaring in deze functie is een pre;

Salaris en dienstverband
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, schaal 8. Minimaal € 2.627,- en maximaal € 3.742,- bruto bij een voltijds dienstverband (36 uur per week). Het dienstverband is voor de duur van zwangerschapsverlof, in ieder geval 4 maanden.

Informatie en reageren
Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
Reageren op deze vacature kan tot en met 15 april as. door je motivatiebrief en cv te sturen aan Dagmar den Ouden (HR adviseur) via e-mail d.denouden@sezo.nl; voor toelichting en vragen kun je terecht bij Annemiek Wijers via a.wijers@sezo.nl.

Informatie over de organisatie is ook te vinden op de website van SEZO: www.sezo.nl .